Archaeoleg

 

Edrychwch ar ein map rhyngweithiol o leoedd o ddiddordeb

 

Ffatri Fwyelli Mynydd Rhiw
Mae'r ffatri fwyeill ym Mynydd Rhiw yn cael ei gynrychioli gan gyfres o bantiau yn fras cylchlythyr rhedeg o'r gogledd-ddwyrain i'r de-orllewin, tua 15 metr mewn diamedr, yn wreiddiol yn cynnwys glo brig llinol sengl. Y glowyr yn gweithio siâl mewn cyfres o byllau bas a gafodd eu hôl-lenwi ar ôl iddynt wedi mynd yn rhy ddwfn.

Grid Reference: SH23392991

Cromlechi Rhiw Burial Chambers (Portal Dolmens)

Tyn y Fron
Llwynfor
Tan y Muriau

Tyn y Fron

Llwynfor

Tan y Muriau Long Cairn

Mwy o wybodaeth: Neolithic Tombs at Rhiw (Saesneg yn unig)

 

Cwt Pen y Creigiau, Mynydd Rhiw
Mae llawer o gylchoedd cytiau lleoli ar Benrhyn Llŷn yn dangos hanes hir o feddiannu'r ardal hon.

Lluniau © www.rhiw.com

Mwy o wybodaeth:

Mae mwy o luniau o Mynydd Rhiw ar wefan y Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

 

Castell OdoGer Aberdaron, ar fryn isel Mynydd Ystym, saif olion Castell Odo.(OS187 285) Cred rhai fod crochenwaith a ganfuwyd ar y safle yn dyddio’n ôl i ddiwedd yr Oes Efydd. Cafodd y safle ei gloddio ddwywaith, a datgelwyd yn wir fod dau anheddiad gwahanol yno – anheddiad o’r Oes Haearn, sef tai crynion pren ar ben y bryn, ac yn ddiweddarach anheddiad o dai cerrig, (Rhufeinig o bosib), ac mae’n dal yn bosibl gweld rhai o’r rhain hyd heddiw.

Castell Caeron"Darn o dir hirgrwn caeëdig wedi ei leoli ar lethrau serth a chreigiog i’r gogledd orllewin ar silff ym mhen gogleddol Mynydd Rhiw, wedi eu diffinio gan ddau gylched o waliau cerrig adfeiliedig."

Ffynhonnell: Coflein.

 

Mynydd y GraigAr Fynydd y Graig ceir tair bryngaer, nifer o gylchoedd cytiau a chaeau teras y credir eu bod yn dyddio’n ôl i ddiwedd yr Oes Haearn; darganfuwyd wrn lludw o’r Oes Efydd yno ym 1955.

llun © www.llynlight.co.uk

 

Felin UchafErs 2004 mae Felin Uchaf wedi bod yn trawsnewid ffermdy traddodiadol Gymreig a’r tir o’i amgylch sydd wedi bod yn segur ers degawdau, yn Fenter Gymunedol egnïol. Ein nod yw helpu i gynhyrchu a chefnogi mentrau busnes gwyrdd newydd a mentrau gwledig sy’n defnyddio adnoddau naturiol yr ardal mewn ffordd gyfrifol. Mae’r Eco-Ganolfan wedi ei lleoli yng nghanol Pen Llŷn ar lannau Môr Iwerddon, yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae hon yn ardal o harddwch naturiol eithriadol a chanddi gyfoeth o hanes a diwylliant a chymunedau lle siaredir yr iaith Gymraeg yn naturiol.

www.felinuchaf.com

 

Mwy o wybodaeth: