Hanes

 

Bu pobl yn byw yn Aberdaron a’r cyffiniau ers miloedd o flynyddoedd fel y tystiolaetha’r arwyddion : gweddillion safleoedd Oes y Cerrig, bryngaerau o’r Oes Haearn, beddrodau a meini hirion. Bu pobl yn crafu bywoliaeth drwy bysgota a ffermio am ganrifoedd, a cheir traddodiad morwrol hir ac mae’n dal yn bosibl dod o hyd i derfynau caeau hynafol. Roedd adnoddau naturiol, megis Manganîs hefyd yn rhoi gwaith i bobl hyd yr 20fed ganrif. Yn y canol oesoedd, daeth Cristnogion yma ar hyd llwybrau hynafol y pererinion o’r De a’r Gogledd i ymweld ag Ynys Enlli.

Heddiw, rydym yn darganfod amrywiaeth eang o flodau ac anifeiliaid ac mae ein tirlun a’n morlun unigryw yn gyrchfan atyniadol ac rydym yn croesawu ymwelwyr o bob rhan o’r byd i fwynhau’r rhan arbennig iawn ac anghysbell hon o Gymru.


 

Yr Iaith Gymraeg
Cymraeg yw un o ieithoedd mwyaf hynafol Ewrop ac mae’n perthyn i'r teulu ieithyddol Indo Ewropeaidd.Mae’r Cymry'n ddisgynyddion o’r llwyth Celtaidd a ddaeth i Brydain o gwmpas 600 C.C. Yn ystod meddiannaeth y Rhufeiniaid, ‘Brythoneg’ oedd yr iaith a lefarwyd gan y Celtiaid. Yn ystod y cyfnod yma bu i'r Celtiaid fenthyg nifer o eiriau Lladin; megis pont / pons, eglwys / ecclesia, ystafell / stabellum sydd yn parhau i’w cael eu defnyddio mewn Cymraeg modern heddiw.

 

 

Eglwys Hywyn Sant
St Hywyn's ChruchMae Eglwys Hywyn Sant, sy’n adnabyddus fel 'Eglwys Gadeiriol Llŷn' yn sefyll bron ar y traeth yn Aberdaron. Mae ganddi gysylltiad hir ag Enlli fel y man aros olaf cyn croesi i’r ynys.

Adeiladwyd yr eglwys ar safle hen Dŷ Gweddi. Ym 1841 gadawyd yr eglwys a chodwyd adeilad newydd yn uchel uwchben y pentref. Er bod yr hen eglwys yn dal i gael ei defnyddio fel ysgol, a sefydlwyd ym 1835, roedd yr adeilad ar y cyfan mewn cyflwr truenus. Dechreuwyd ar y gwaith o atgyweirio Eglwys Sant Hywyn, gwaith a barhaodd dros nifer o flynyddoedd. Erbyn 1868 gosodwyd to newydd ar yr eglwys ac atgyweiriwyd y ffenestri. Yn ystod y gwaith adfer hwn cofnodwyd olion nifer o nodweddion, yn cynnwys mainc garreg, sgrin a seddau. Mae rhannau hynaf yr adeilad sydd wedi goroesi yn Normanaidd. Mae gan yr eglwys ddau gorff, a’r corff deheuol yw’r mwyaf a’r diweddaraf. Codwyd wal newydd y fynwent ym 1997 i gyfyngu ar erydiad y môr.

Bu pererinion yn dod i Aberdaron ers y canol oesoedd, ar eu ffordd i Ynys Enlli. Daeth Sant Hywyn yn Abad ar Enlli ac mae cysylltiadau cryf rhwng yr ynys ac Aberdaron.

Mwy o wybodaeth:

Eglwys Maelrhys Sant
St Maelrhys' ChurchDyma’r unig eglwys a gysegrwyd i Maelrhys Sant. Saif yr eglwys un eil hon yn uchel uwchben Porth Ysgo. Ym mynwent yr eglwys y claddwyd y chwiorydd Keating, Plas yn Rhiw a Mildred Elsie Eldridge, gwraig RS Thomas.
Saif yr eglwys mewn safle unig uwchben Porth Ysgo, gydag Enlli yn y pellter. Daeth Sant Maelrhys i Gymru gyda Sant Cadfan. Mae’n eglwys syml a phlaen, gydag un siambr. Mae’r meinciau pren yn hollol gyfan, a cheir eisteddleoedd bocs ar yr ochr ddeheuol a meinciau ar yr ochr ogleddol. Mae’r rhannau hynaf yn dyddio’n ôl i’r canol oesoedd. Ceir bedyddfaen o’r 15fed ganrif a bwrdd cymun o ddechrau’r 18fed ganrif. Gosodwyd y ffenestri yn ystod y 19eg ganrif fel rhan o waith atgyweirio sylweddol, a’r adeg honno hefyd yr ychwanegwyd y glochlofft. Amgylchynir y fynwent gan wal gerrig, gyda grisiau ac esgynfaen ar ben gorllewinol y wal ddeheuol.

Eglwys Aelrhiw Sant
St Aelrhiw's ChurchSaif Eglwys y Plwyf Aelrhiw Sant ar ochr ddwyreiniol mynydd Rhiw, i’r gogledd o’r pentref. Mae i'r adeilad furiau o feini mawr a tho llechi. Mae’r adeiledd yn perthyn i adeilad a godwyd, mae’n debyg yn y 18fed ganrif ond ar sylfeini eglwys gynharach. Yr un yw’r cynllun anarferol presennol â’r un a ddisgrifiwyd yn nhirlyfr cynharaf 1776. Mae’n cynnwys corff bychan a changell fer o’r un lled, gyda thranseptau neu eiliau cymharol fawr i’r Gogledd a’r De. Yn y Dwyrain a’r Gorllewin mae’r waliau pen yn dangos fod yno agoriadau cynharach ar lefel is. Mae cwplau’r to a’r dodrefn yn perthyn i waith atgyweirio helaeth ym 1860-61.

Mwy o wybodaeth:

Uwchmynydd

Bethesda Chapel

Nebo Chapel

Capel Uwchmynydd

Capel Bethesda, Rhoshirwaun

Capel Nebo, Y Rhiw
History of Nebo Chapel (Saesneg yn unig)

Sefydlwyd dau o’r capeli anghydffurfiol cynharaf ym Mhen Llŷn, y naill ym Mhenycaerau, ym 1768, a’r llall yn Uwchmynydd, ym 1770. Ym 1829 agorwyd Capel Cephas yr Annibynwyr, ac adeiladwyd Capel Nebo yn Y Rhiw ym 1813. Yn eu tro adeiladodd y Methodistiaid Wesleaidd Gapel Pisgah ym 1832. Erbyn 1850 roedd wyth o gapeli anghydffurfiol yn Aberdaron, pump yn Y Rhiw ac un ar Ynys Enlli ond byddai mwy eto yn cael eu hadeiladu. Agorodd y Methodistiaid Calfinaidd Gapel Tan y Foel, a chafodd Capel Bethesda, Rhoshirwaun ei adeiladu gan y Bedyddwyr ym 1904. Erbyn heddiw mae llawer o’r capeli hyn wedi cau a llawer wedi rhoi’r gorau i gynnal oedfa.

 

Ffynnon Fair
St Mary's WellGwelir Ffynnon Fair ar fin y traeth, ger Ogo Fair, wrth droed Mynydd Mawr. Mae'r ffynnon hon yn anghyffredin, oherwydd iddi fod islaw lefel y môr. Mae'n beryglus i fynd ati, ond ar lanw isel mae uwchben lefel y môr, ac y mae ei dŵr yn lân a phûr.Safai capel, a enwid yn Capel Mair, neu Tŷ Fair, ar ben y grisiau, unwaith, at ddefnydd llongwyr, yn wynebu Enlli.

Map Ref: SH13922518
Latitude: 52.792015N Longitude: 4.761149W

Ffynnon Saint
Ffynnon SaintLleolwyd Ffynnon Saint ar ochr y ffordd, ychydig y tu allan i Aberdaron, ar ffordd Uwchmynydd. Gwelir yno o hyd, sgwâr o gerrig a chaead metal yn gorchuddio'r ffynnon. Tynnwyd y wal gerrig a amgylchynai'r ffynnon, pan blannwyd y gwrych gerllaw. Dywedir i'r ffynnon hon fod yn ffeddyginiaethol.

Aelrhiw's Well

St Mary's WellMae Ffynnon Sant Aelrhiw wedi ei lleoli mewn cae, sydd dros y ffordd i'r Eglwys. Mae hi tua 10 troedfedd sgwâr, ac wedi ei amgylchynu a wal gerrig, gyda Ilidiart a seddi cerrig. Dywedir fod y dŵr yn arbennig o effeithiol i wella anhwyider ar y croen, yn enwedig haint o'r enw "Man Aelrhiw (marc neu smotyn Aeirhiw).

Map Ref: SH23382847
Latitude: 52.824740N Longitude: 4.622793W

Mwy o wybodaeth:

 

Gwefan "Bardsey Wildlife" - Cliciwch Yma

Bardsey IslandBu bywyd ar Ynys Enlli yn un heriol erioed. Mae’r ynys wedi ei gwahanu o’r tir mawr gan Swnt Enlli, sianel sy’n enwog am ei cheryntau peryglus. Ymddiriedolaeth Ynys Enlli biau’r ynys ac sy’n gofalu amdani.
Mae Cristnogion wedi bod ar Enlli ers y chweched ganrif pan ddaeth Cadfan yno gyda grŵp o fynachod o Lydaw. Mae gweddillion Abaty Awstinaidd y Santes Fair, a adeiladwyd yn ddiweddarach, i’w gweld yno hyd heddiw.

Bardsey IslandMae sawl rhywogaeth o adar môr yn dod i orffwys, nythu neu i aros ar yr ynys ar eu taith i rywle arall. Mae Arsyllfa Adar a Maes Ynys Enlli yn monitro ecoleg yr ynys a gallwch aros yn Cristin neu yn un o'r tai sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i brofi llonyddwch a thawelwch y darn bychan hwn o nefoedd sydd, yn rhyfedd iawn, heb ei ddifetha ac sy’n bwysig iawn yn hanesyddol.

Bardsey IslandHeddiw, gallwch ymweld â’r ynys drwy gymryd cwch o Borth Meudwy gyda Colin. Mae ef a’i deulu yn byw ar Enlli ac mae’n wybodus iawn ynglŷn â’r tirwedd a’r bywyd gwyllt.

Er hynny mae croesi i’r ynys yn ddibynnol ar y tywydd.

(Saesneg yn unig - cyfieithiad i ddilyn)

Pilgrimages along the Northern Route from St Winefride's Well, Holywell to Bardsey are organised through the North Wales Pilgrim's Way - a distance of 150 miles - see their website for details.

The Porter Family have been farming on Enlli since 2007 and keep a blog with lots of interesting snippets and photos about their life on the island. You can visit their blog by clicking here.

Mwy o wybodaeth:

 

Veracius and Senacus Stones
Veracius and Senacus Stones

llun © Mick Sharp & Jean Williamson

DYMA FEDDFEINI y ddau offeiriad Cristnogol. Fe'i canfuwyd yn nyffryn bâs blaenddyfroedd yr aton Saint, gerllaw'r fferm a elwir heddiw yn GORS, wrth odre MYNYDD ANELOG. Awgryma'r cyfeiriad at ‘llawer o frodyr’, er nad yw'n profi, mai o fynwent cymuned grefyddol, neu fynachdy y daethant.

Deuthpwyd o hyd iddynt yn y ddeunawfed ganrif, ac mae'n bur debyg mai o'r cyfnod hwnnw y dyddia'r hen enw CAPEL VERACH. Blynyddoedd yn ddiweddarach, yr oedd y ffermwr am iddynt gael eu symud, ac felly, er mwyn eu diogelu, aethpwyd a hwy i Dy Cefn Amlwch a'u gwarchod gan deulu Wynne Finch, nes iddynt gaei eu cludo i Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron.

Mae hwn yn gartref addas iawn iddynt, gan mai'r tebygrwydd yw mai'r gymuned grefyddol yn Aberdaron oedd yr un a ddilynodd yr un wrth odre'r Anelog, a bod cysylltiadau agos iawn gan y ddwy gymuned ag Ynys Enlli.

Dau glogfaen yn eu cyflwr naturiol, dðr-dreuliedig yw'r cerrig, ond mae'r llythrennuarnynt yn ofalus a soffistigedig, y talfyriadau yn arferol a chywir. Dylid nodi'r croes-barrau onglog ar y llythrennau 'A' a'r seriffiaid* fforchog.

Yn ôl pob tebyg, siaradai'r gwyr a naddodd y cerrig hyn, Ladin yn ogystal a'r Frythoneg (rhagflaenydd y Gymraeg gyfoes), a thrigo oddi mewn i fyd diwylliant Cristnogol clasurol. Ni ellir dyddio'r arysgrifau yn agosach na 'diwedd y bumed ganrif neu ddechrau'r chweched'.

Mae'n bosib bod y cafn hirsgwar wrth ymyl y ffordd bresennol, dan Fynydd Anelog, yn dynodi'r man lle safai capel bychan a adnabuwyd yn y Canol Oesoedd fel CAPEL VERACH, a hwnnw, yn ei dro, wedi dwyn i gof hen fan gysegredig. Dylid nodi bod y cyfan o dir Anelog, fel y'i disgrifwyd, heddiw yn eiddo prelfat.

*seriff - Ilinell-groes a ddefnyddid i 'orffen' llythyren.

 

Maen Aswy
VERACIUS
PBR
HIC
IACIT

Maen Deau
SENACUS
PRSB
HIC IACIT
CUM MULTITU
DNEM
FRATRUM

GORWEDD
YMA
VERACIUS
OFFEIRIAD

GORWEDD YMA
SENAGUS OFFEIRIAD
GYDA LLAWER O FRODYR
PRESBYTER OFFEIRIAD
(ychwanegwyd yn ddiweddarach fel llinell waelod)

Mwy o wybodaeth:


Mwyngloddio Adnoddau Naturiol

Nant y GadwenDarganfuwyd manganîs yn Y Rhiw ym 1827 ac roedd Mwynfeydd Y Rhiw yn cyflogi pobl leol o 1840 ymhell i’r 1940au. Defnyddiwyd y metel hwn yn y diwydiant dur ac roedd galw mawr amdano yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Angorai llongau wrth lanfeydd ym Mhorth Ysgo a Phorth Neigwl.

(Saesneg yn unig - cyfieithiad i ddilyn)
The ruins of the drum house and adjoining weigh-machine house at Nant y Gadwen These were located next to the marshalling yard and at the top of the final incline leading to the Porth Ysgo pier. Two inclines fed down from the end of the Benallt Tramway above to this level. One of these can be seen clearly behind the drum house. The drum house at the top of it has been demolished.

Jetty at Porth Ysgo

Benallt Miners 1907

A small 'Mango' Vessel

The Jetty at Porth Ysgo

Benallt Miners 1907

A small 'Mango' Vessel

(much more information & bigger versions of these images at www.rhiw.com)

Jasper PebbleRoedd maen iasbis, math o galsedon coch, yn cael ei gloddio yng Ngharreg Plas.
Roedd gwenithfaen yn cael ei gloddio ym Mhorth y Pistyll a chalchfaen a phlwm yn cael eu cloddio yn y pentref yn ystod y 19eg ganrif.

 

Lime KilnAr un adeg roedd odyn galch ar y traeth yn Aberdaron, ar safle maes parcio presennol yr eglwys a hefyd ar draethau Porthor, Porth Orion, Porth Meudwy, a’r Rhiw. Roedd pridd yr ardal yn asidig a defnyddid y calch brwd a gynhyrchai’r odynau calch i wella’r tir.

Mwy o wybodaeth:

 

Llongau a Llongddrylliadau

shipwreckYn y dyddiau cyn i ffyrdd ddod yn brif lwybrau teithio, roedd y môr yn llawn o longau o bob maint yn cludo llwythi yn ôl ac ymlaen o Lŷn. Roedd y llanw a’r creigiau peryglus o amgylch yr arfordir yn enwog a chollodd llawer eu bywydau ar y môr. Y llong olaf i gael ei hadeiladu yn Aberdaron oedd y slŵp Victory ym 1792.

On a sea-captain’s grave in the churchyard: (Saesneg yn unig)

The roaring wind and raging seas
Have tossed me to and fro,
In spite of both, by God’s decree
I harbour here below
When safe at anchor I do lay
With many of our fleet,
Yet once again, I must set sail
Our Saviour Christ to meet.

Mwy o wybodaeth:

 

Smyglo

Roedd smyglo yn rhan annatod o fywyd pobl yr ymylon. Roedd llongddrylliadau yn ffordd o gael ysbail ac roedd y ffaith ei bod yn amhosibl plismona’r arfordir creigiog yn rhoi cyfle i osgoi swyddogion y tollau.

 

Mwy o wybodaeth:

 

Y Gegin Fawr
The Old Post Office
St Hywyn's Church

Y Gegin Fawr - Mae’r gegin wedi darparu prydau i deithwyr sy’n dod i Enlli ers y 13eg ganrif

Yr Hen Swyddfa Bost – a gynlluniwyd gan Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion.

Eglwys Hywyn Sant
llun © www.llynlight.co.uk

Hen Aberdaron

Mae’n bosibl gweld casgliad anhygoel o dudalennau o hen gardiau post atmosfferig a ffotograffau yn ogystal â hanesion, Cyfrifiadau a llawer mwy o wybodaeth yn www.rhiw.com.

Adnodd rhagorol arall eto o luniau, ffotograffau a storïau i’w gael yn www.cimwch.com.

Mwy o wybodaeth:

 

Gwefan "Bardsey's Wildlife" - cliciwch yma

Mae gan Ben Llŷn gyfoeth o flodau ac anifeiliaid ar dir a môr, ac mae ystod y cynefinoedd yn eang iawn ac yn rhoi pleser i'r rhai sy’n ymhyfrydu mewn bioleg.

Uwchmynydd

Un o’r mannau gorau i brofi môr ac arfordir Gwynedd yw Uwchmynydd. Yn sefyll ar y pentir ym mhen draw un Penrhyn Llŷn, rydych yn siwr o deimlo grym y môr yno, yn ogystal ag aruthredd y clogwyni a gwerth y rhostiroedd arfordirol i adar allweddol fel y frân goesgoch a chlochdar y cerrig. Yr hyn sy’n anodd ei weld a’i werthfawrogi’n llawn yw’r cyfoeth o fywyd gwyllt cwbl ryfeddol sy’n byw o dan y môr a’i donnau.

(Saesneg yn unig - cyfieithiad i ddilyn)

Some of the bird and animal species you will see on Pen Llŷn:
Buzzard, Chough, Curlew, Fulmar, Gannet, Great Black-backed Gull, Guillemot, Razorbill, Heron, Herring Gull, Jackdaw, Kittiwake, Manx Shearwater, Oyster Catcher, Peregrine Falcon, Puffin, Sand Martin, Shag, Cormorant, Raven, Waders, and miscellaneous summer visitors and many garden birds. Mammals including Atlantic Grey Seals, Porpoises, Bottlenose Dolphins and Common Dolphins.

Flora found in St Hywyn’s Churchyard:

Lady’s Bedstraw; Wild Carrot; Kidney Vetch; Sea Beet; Rest Harrow; Bird’s Foot Trefoil; Mayweed; Lavender; Thrift; Yarrow; Harebell; Common Mallow.

Other unusual plant species:

Golden Hair Lichen

Golden Samphire

Golden Hair Lichen
(Uwchmynydd)

Golden Samphire
(Dinas Fawr)

Llŷn AONB Key Species - information can be found from page 15 of this pdf

Check out the species database at Discover Gwynedd

Mwy o wybodaeth: