Mannau i Ymweld

 

Gweler ein tudalen Gweithgareddau er mwyn cael digon o bethau i’w gwneud a’n tudalennau Diwylliant a Hanes i gael rhagor o syniadau am leoedd i ymweld â hwy.

 

Map o draethau lleol

Aberdaron Beach
Porth Ysgo Beach
Porthor

Aberdaron Beach

Porth Ysgo
llun © www.llynlight.co.uk

Porthor
llun © www.llynlight.co.uk

Mae traethau Penrhyn Llŷn yn gwbl naturiol a glân ac mae digonedd ohonynt! Mae hyd yn oed yn bosibl gweld y frân goesgoch brin, dolffiniaid a morloi. Tywod aur, traethau eang a childraethau neilltuedig, a’r cwbl o fewn ychydig filltiroedd i Aberdaron. Mae traethau tywod hardd a neilltuedig wedi eu gwasgaru ar hyd arfordir trwyn Penrhyn Llŷn – a cheir cyfle bob amser i weld brain coesgoch, morloi a dolffiniaid. Mae mynediad hwylus, toiledau a maes parcio yn Nhraeth Porthor. (Ni chaniateir cŵn yn ystod y tymor.) Mae ychydig mwy o waith cerdded ym Mhorth Neigwl, Porth Meudwy a Thraeth Penllech a thipyn o waith dringo serth ym Mhorth Ysgo. Mae sawl traeth arall i’w archwilio – edrychwch ar y map! Mae mannau ardderchog ar gyfer picnic a thorheulo. Ar lawer o’r traethau ni cheir fawr o gysgod ac ychydig iawn o gyfleusterau modern sydd i dwristiaid. Mae amserlenni llanw ar gael yn lleol.

Lawrlwytho Map Traethau Aberdaron (.pdf)


St Maelrhys ChurchSt Maelrhys Church, Porth Ysgo, near Aberdaron LL53 8AN.
A small medieval pilgrim church a short way off the coastal path. Unique for its clear East window which affords a view of the hillside leading up to Rhiw. Many people write in the visitor book about the peace they find in this sacred space. Llofft RS Thomas is a small room up a short flight of stairs, where you can sit and read the works of RS Thomas, former poet and priest of this parish. Listen to recordings of him reading his poetry, look at family photographs, and even make yourself a cup of tea or coffee. There are even second hand books for sale! The view from the window of the Llofft even gives you a glimpse of the sacred island of Bardsey.

Eglwys Hywyn Sant
St Hywyn's ChruchMae Eglwys Hywyn Sant, sy’n adnabyddus fel 'Eglwys Gadeiriol Llŷn' yn sefyll bron ar y traeth yn Aberdaron. Mae ganddi gysylltiad hir ag Enlli fel y man aros olaf cyn croesi i’r ynys.

Adeiladwyd yr eglwys ar safle hen Dŷ Gweddi. Ym 1841 gadawyd yr eglwys a chodwyd adeilad newydd yn uchel uwchben y pentref. Er bod yr hen eglwys yn dal i gael ei defnyddio fel ysgol, a sefydlwyd ym 1835, roedd yr adeilad ar y cyfan mewn cyflwr truenus. Dechreuwyd ar y gwaith o atgyweirio Eglwys Sant Hywyn, gwaith a barhaodd dros nifer o flynyddoedd. Erbyn 1868 gosodwyd to newydd ar yr eglwys ac atgyweiriwyd y ffenestri. Yn ystod y gwaith adfer hwn cofnodwyd olion nifer o nodweddion, yn cynnwys mainc garreg, sgrin a seddau. Mae rhannau hynaf yr adeilad sydd wedi goroesi yn Normanaidd. Mae gan yr eglwys ddau gorff, a’r corff deheuol yw’r mwyaf a’r diweddaraf. Codwyd wal newydd y fynwent ym 1997 i gyfyngu ar erydiad y môr.

Bu pererinion yn dod i Aberdaron ers y canol oesoedd, ar eu ffordd i Ynys Enlli. Daeth Sant Hywyn yn Abad ar Enlli ac mae cysylltiadau cryf rhwng yr ynys ac Aberdaron.

Mwy o wybodaeth:

 

Plas yn RhiwPlas yn Rhiw

Maenordy tra dymunol gyda gardd addurnol a golygfeydd godidog. Cafodd y tŷ oedd mewn cyflwr truenus, ei achub a’i adfer yn ofalus gan y tair chwaer Keating ar ôl ei brynu ym 1938. O’r tir o’i amgylch a’r gerddi ceir golygfeydd dros Fae Ceredigion - rhai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol ym Mhrydain.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i ymweld â’u gwefan.

 

Porth y Swnt Porth Y Swnt

Mae’r ganolfan dehongli unigryw yma yng nghanol Aberdaron yn defnyddio barddoniaeth a chelf i amlygu’r rhinweddau arbennig sy’n gwneud Llŷn yn ardal mor gyfoethog o ran hanes, diwylliant ac amgylchedd.

Wedi ei ysbrydoli gan bererinion sydd wedi teithio i Aberdaron ac i Ynys Enlli am gannoedd o flynyddoedd, mae Porth y Swnt yn mynd a chi am daith bersonol arbennig. Teithiwch i fyny o’r ‘Dwfn’ sydd yn dywyll ac yn atmosfferig, trwy’r ‘Ffordd’ lle gwelir rhyngweithiad dyn a’r tir, i fyny i’r ‘Golau’ lle welwch ganolbwynt y ganolfan- optic goleudy Ynys Enlli sydd wedi cael ei ddigomisiynu. Ar hyd y daith gallwch ddarllen eiriau beirdd lleol, gwylio ffilm a thafluniad golau, clywed synau sy’n ysgogi’r meddwl, a gweld lluniau hanesyddol o’r ardal.

Yn agored trwy’r flwyddyn mae Porth y Swnt yn ganolbwynt perffaith i archwilio a mwynhau'r ardal a’r oll sydd ganddo i’w gynnig.

http://www.nationaltrust.org.uk/porth-y-swnt/

 

Plas yn Rhiw Ynys Enlli

Mae dau o lwybrau hynafol y Pererinion ym Mhenrhyn Llŷn yn arwain at Ynys Enlli. Aberdaron yw’r man olaf i orffwys a chael lluniaeth cyn y daith derfynol drosodd i’r ynys ar draws môr tymhestlog Swnt Enlli. Yn y Canol Oesoedd, ystyrid fod tair pererindod i Enlli yr un mor fuddiol i’r enaid ag un bererindod i Rufain. Gellir trefnu teithiau mewn cwch i Ynys Enlli drwy Ymddiriedolaeth Ynys Enlli neu’n uniongyrchol drwy Mordeithiau Enlli neu Enlli Charter. Mae’n bosibl llogi llety ar yr ynys drwy Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Mae yna fwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Hanes.